สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำกัด ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ “ดีเลิศ”
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน

สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำกัด
ได้รับการประเมินคุณภาพการควบคุมภายใน ชั้นคุณภาพ “ดีมาก”
จากกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำกัด ได้รับรางวัล “สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน”
จากการประเมินของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ประจำปี 2560
ยินดีน้อมรับทุกปัญหาร้องเรียน
sunchaitacha@hotmail.com

สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำกัด ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ "ดีเลิศ"
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการสหกรณ์
facebook logo
ติดตามข่าวสหกรณ์ผ่าน
Facebook Fanpage