สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำกัด ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ “ดีเลิศ”
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน

สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำกัด
ได้รับการประเมินคุณภาพการควบคุมภายใน ชั้นคุณภาพ “ดีมาก”
จากกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำกัด ได้รับรางวัล “สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน”
จากการประเมินของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ประจำปี 2560
ยินดีน้อมรับทุกปัญหาร้องเรียน
sunchaitacha@hotmail.com

สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำกัด ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ "ดีเลิศ"
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการสหกรณ์
facebook logo
ติดตามข่าวสหกรณ์ผ่าน
Facebook Fanpage