๘๗ พรรษา มหาราชา
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
ยิ่งยืนนาน


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า

สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด