ขณะนี้..ระบบข้อมูลสมาชิกออนไลน์สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทุกวัน ตลอด 24 ชม. แล้วครับ....
จัดทำโดย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด
114 ซ.สุขุมวิท 23 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ โทร. 02-259-1474, 0-2258-0227 โทรสาร. 0-2261-5703  e-mail : webmaster@swutcc.co.th
ประกาศสหกรณ์
 
- ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม เจ้าพระยาบอลลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ การรับเงินฝากสำหรับผู้สูงอายุ (สมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ มีมติกำหนดเปิดรับเงินฝากเป็นกรณีพิเศษ ระยะเวลาฝาก 24 เดือน รับดอกเบี้ยรายเดือน สำหรับผู้สูงอายุ (สมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) สมาชิกที่เปิดบัญชีประเภทนี้ไปแล้ว จะเปิดบัญชีประเภทนี้อีกไม่ได้ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 20 ธันวาคม 2559 – 19 มกราคม 2560...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ ผลการสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2560 ตามที่ได้กำหนดให้มีการลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด ประจำปี 2560 แทนกรรมการที่จะหมดวาระในปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ผลการลงคะแนนสรรหามีผู้ได้รับการสรรหา...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ งดรับเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ 2 สหกรณ์งดเปิดบัญชีใหม่ประเภทออมทรัพย์พิเศษ 2 สำหรับบัญชีที่เปิดไว้แล้วให้คงสถานะจนกว่าจะครบกำหนดฝาก 12 เดือน (1 ปี) ระหว่างรอครบกำหนดฝาก สหกรณ์งดรับเงินฝากเพิ่มเติม และเมื่อครบกำหนดฝากแล้ว สมาชิกจะต้องปิดบัญชีดังกล่าว...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ กำหนดเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์พิเศษ, เงินฝากประจำ 12, 24 เดือน และเงินฝากสินทรัพย์ทวี สหกรณ์ฯ ได้กำหนดเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างร้อยละ 1.75 - 3.75 บาทต่อปี...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ ให้รวมเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ในเงินบำนาญ เนื่องด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ผู้รับเงินบำนาญ จะได้รับตลอดไปจนถึงเสียชีวิต คณะกรรมการฯ จึงมีมติ ให้นำเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ไปรวมในเงินบำนาญรายเดือนของสมาชิก...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2560 แทนกรรมการที่จะหมดวาระในปี 2559 จำนวน 8 คน มีผู้สมัครตามหน่วยต่างๆ และได้กำหนดหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ แต่งตั้งผู้ประสานงานสหกรณ์ ประจำหน่วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน คณะกรรมการฯ มีมติ แต่งตั้ง นายรุ่งโรจน์ ภักดีบำรุง เป็นผู้ประสานงานสหกรณ์ เพื่อประสานงานให้แก่สมาชิกที่ ให้ได้รับความสะดวกในการติดต่องานกับสหกรณ์ฯ...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ แต่งตั้งผู้ประสานงานสหกรณ์ ประจำหน่วยโรงพยาบาลชลประทาน จ.นนทบุรี คณะกรรมการฯ มีมติ แต่งตั้ง นางสาวอุบลวรรณ พึ่งธรรม เป็นผู้ประสานงานสหกรณ์ เพื่อประสานงานให้แก่สมาชิกที่ ให้ได้รับความสะดวกในการติดต่องานกับสหกรณ์ฯ...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ เปลี่ยนแปลงจำนวนเงินให้กู้ตามระเบียบว่าด้วยเงินสามัญ คณะกรรมการดำเนินการมีมติให้แก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ เกี่ยวกับจำนวนเงินที่ให้สมาชิกกู้ยืม บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2559...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ เชิญชวนสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยสหกรณ์ฯ เป็นศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน สมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ของ สส.ชสอ. เพื่อเป็นอีกหนึ่งความมั่นคงของสมาชิกและครอบครัว...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ เปลี่ยนแปลงการให้เงินสวัสดิการแก่สมาชิก จำนวน 2 ระเบียบ คณะกรรมการฯ มีมติให้แก้ไขระเบียบจำนวน 2 ระเบียบ คือ ระเบียบว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษา พ.ศ. 2558 และระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เพื่อให้สวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2558 เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป มีสาระสำคัญ....รายละเอียดดังนี้

-ปรับปรุง ระเบียบว่าด้วยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 2558 ...รายละเอียดดังนี้

   
เอกสารใหม่
รายงานประจำปี พ.ศ. 2560
แบบขอรับทุนการศึกษา (บุตร)
สัญชัย เตชะมนูญ  
ผู้จัดการสหกรณ์  
081-846-8468  

ยินดีน้อมรับทุกปัญหาร้องเรียน  
sunchaitacha@hotmail.com  สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำกัด
ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ "ดีเลิศ"
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์
ในการนำหลักธรรมาภิบาล
ไปใช้งานในการบริหารจัดการสหกรณ์

ข่าวและกิจกรรมสัมมนา
 
สรุปข่าว...ประจำเดือนมกราคม 2560 ...รายละเอียดดังนี้

ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม เจ้าพระยาบอลลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร...รายละเอียดดังนี้

สรุปข่าว...ประจำเดือนธันวาคม 2559 ...รายละเอียดดังนี้

ขยายเวลา!!! รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 2 อัตรา สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกรุงเทพมหานคร ส่งใบสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 นี้...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ การรับเงินฝากสำหรับผู้สูงอายุ (สมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ มีมติกำหนดเปิดรับเงินฝากเป็นกรณีพิเศษ ระยะเวลาฝาก 24 เดือน รับดอกเบี้ยรายเดือน สำหรับผู้สูงอายุ (สมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) สมาชิกที่เปิดบัญชีประเภทนี้ไปแล้ว จะเปิดบัญชีประเภทนี้อีกไม่ได้ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 20 ธันวาคม 2559 – 19 มกราคม 2560...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ ผลการสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2560 ตามที่ได้กำหนดให้มีการลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด ประจำปี 2560 แทนกรรมการที่จะหมดวาระในปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ผลการลงคะแนนสรรหามีผู้ได้รับการสรรหา...รายละเอียดดังนี้

ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน และผู้ที่มีจิตศรัทธา ร่วมทำความดี เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย โดยโรงพยาบาลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีความต้องการรับบริจาค อาทิ ผ้าอ้อม, เสื้อผ้าเด็ก-ผู้ใหญ่, ของเล่น และเวชภัณฑ์ เป็นต้น...รายละเอียดดังนี้

คู่มือระบบเรียกดูใบเสร็จประจำเดือน
สมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้ โปรดระวัง
สมาชิกโปรดทราบ
รายงานกิจการประจำเดือน

ทำเนียบเกษียณราชการสมาชิก
ประจำปี 2559

จรรยาบรรณ