ขณะนี้..ระบบข้อมูลสมาชิกออนไลน์สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทุกวัน ตลอด 24 ชม. แล้วครับ....
จัดทำโดย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด
114 ซ.สุขุมวิท 23 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ โทร. 02-259-1474, 0-2258-0227 โทรสาร. 0-2261-5703  e-mail : webmaster@swutcc.co.th
ประกาศสหกรณ์
 
-ประกาศ ให้สมาชิกกู้เงินฉุกเฉินเพื่อการศึกษา คณะกรรมการฯ มีมติให้สมาชิกกู้เงินฉุกเฉินเพื่อการศึกษา โดยต้องส่งค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน แสดงหลักฐานค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา ไม่ว่าของตนเอง หรือ บุตร ให้กู้ได้เท่ากับเงินเดือน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ส่งชำระหนี้เงินกู้ภายใน 5 งวด...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ ให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อชำระหนี้นอกระบบสหกรณ์ (น3) คณะกรรมการฯ เห็นชอบให้กำหนด “โครงการการให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อชำระหนี้นอกระบบสหกรณ์” ตามระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ 2 (เงินกู้เฉพาะกิจ) เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีอายุไม่เกิน 50 ปี หรือเป็นสมาชิกประเภทข้าราชการบำนาญ-บำเหน็จรายเดือน วงเงินกู้ไม่เกิน 5 แสนบาท มีผู้ค้ำประกันเงินกู้ 2-4 คน ส่งชำระหนี้เงินกู้ไม่เกิน 120 เดือน...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ ให้สมาชิกรับเงินบาเหน็จ 25 สมาชิกที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2534 เป็นสมาชิกติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน รวมเวลาที่เป็นสมาชิก 25 ปี ให้สมาชิกติดต่อรับเงินบำเหน็จ 25 ได้ที่สำนักงานสหกรณ์ที่สมาชิกสังกัด ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2560...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ ตัดสิทธิการกู้เงินของสมาชิกที่ปลอมแปลงเอกสารใบเงินเดือน คณะกรรมการฯ มีมติให้ตัดสิทธิการกู้เงินของสมาชิก กรณีปลอมแปลงเอกสารใบเงินเดือนของตนเอง เป็นเวลา 12 เดือน ...รายละเอียดดังนี้

- ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม เจ้าพระยาบอลลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ การรับเงินฝากสำหรับผู้สูงอายุ (สมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ มีมติกำหนดเปิดรับเงินฝากเป็นกรณีพิเศษ ระยะเวลาฝาก 24 เดือน รับดอกเบี้ยรายเดือน สำหรับผู้สูงอายุ (สมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) สมาชิกที่เปิดบัญชีประเภทนี้ไปแล้ว จะเปิดบัญชีประเภทนี้อีกไม่ได้ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 20 ธันวาคม 2559 – 19 มกราคม 2560...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ งดรับเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ 2 สหกรณ์งดเปิดบัญชีใหม่ประเภทออมทรัพย์พิเศษ 2 สำหรับบัญชีที่เปิดไว้แล้วให้คงสถานะจนกว่าจะครบกำหนดฝาก 12 เดือน (1 ปี) ระหว่างรอครบกำหนดฝาก สหกรณ์งดรับเงินฝากเพิ่มเติม และเมื่อครบกำหนดฝากแล้ว สมาชิกจะต้องปิดบัญชีดังกล่าว...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ กำหนดเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์พิเศษ, เงินฝากประจำ 12, 24 เดือน และเงินฝากสินทรัพย์ทวี สหกรณ์ฯ ได้กำหนดเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างร้อยละ 1.75 - 3.75 บาทต่อปี...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ ให้รวมเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ในเงินบำนาญ เนื่องด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ผู้รับเงินบำนาญ จะได้รับตลอดไปจนถึงเสียชีวิต คณะกรรมการฯ จึงมีมติ ให้นำเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ไปรวมในเงินบำนาญรายเดือนของสมาชิก...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ เปลี่ยนแปลงจำนวนเงินให้กู้ตามระเบียบว่าด้วยเงินสามัญ คณะกรรมการดำเนินการมีมติให้แก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ เกี่ยวกับจำนวนเงินที่ให้สมาชิกกู้ยืม บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2559...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ เชิญชวนสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยสหกรณ์ฯ เป็นศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน สมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ของ สส.ชสอ. เพื่อเป็นอีกหนึ่งความมั่นคงของสมาชิกและครอบครัว...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ เปลี่ยนแปลงการให้เงินสวัสดิการแก่สมาชิก จำนวน 2 ระเบียบ คณะกรรมการฯ มีมติให้แก้ไขระเบียบจำนวน 2 ระเบียบ คือ ระเบียบว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษา พ.ศ. 2558 และระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เพื่อให้สวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2558 เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป มีสาระสำคัญ....รายละเอียดดังนี้

-ปรับปรุง ระเบียบว่าด้วยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 2558 ...รายละเอียดดังนี้

   
เอกสารใหม่
รายงานประจำปี พ.ศ. 2560
แบบขอรับทุนการศึกษา (บุตร)
สัญชัย เตชะมนูญ  
ผู้จัดการสหกรณ์  
081-846-8468  

ยินดีน้อมรับทุกปัญหาร้องเรียน  
sunchaitacha@hotmail.com  สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำกัด
ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ "ดีเลิศ"
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์
ในการนำหลักธรรมาภิบาล
ไปใช้งานในการบริหารจัดการสหกรณ์

ข่าวและกิจกรรมสัมมนา
 
สรุปข่าว...ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ ให้สมาชิกกู้เงินฉุกเฉินเพื่อการศึกษา คณะกรรมการฯ มีมติให้สมาชิกกู้เงินฉุกเฉินเพื่อการศึกษา โดยต้องส่งค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน แสดงหลักฐานค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา ไม่ว่าของตนเอง หรือ บุตร ให้กู้ได้เท่ากับเงินเดือน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 30,000 บาท ส่งชำระหนี้เงินกู้ภายใน 5 งวด...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ ให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อชำระหนี้นอกระบบสหกรณ์ (น3) คณะกรรมการฯ เห็นชอบให้กำหนด “โครงการการให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อชำระหนี้นอกระบบสหกรณ์” ตามระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ 2 (เงินกู้เฉพาะกิจ) เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเป็นสมาชิกประเภทข้าราชการบำนาญ-บำเหน็จรายเดือน วงเงินกู้ไม่เกิน 5 แสนบาท มีผู้ค้ำประกันเงินกู้ 2-4 คน ส่งชำระหนี้เงินกู้ไม่เกิน 120 เดือน...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ ให้สมาชิกรับเงินบาเหน็จ 25 สมาชิกที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2534 เป็นสมาชิกติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน รวมเวลาที่เป็นสมาชิก 25 ปี ให้สมาชิกติดต่อรับเงินบำเหน็จ 25 ได้ที่สำนักงานสหกรณ์ที่สมาชิกสังกัด ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2560...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ ตัดสิทธิการกู้เงินของสมาชิกที่ปลอมแปลงเอกสารใบเงินเดือน คณะกรรมการฯ มีมติให้ตัดสิทธิการกู้เงินของสมาชิก กรณีปลอมแปลงเอกสารใบเงินเดือนของตนเอง เป็นเวลา 12 เดือน ...รายละเอียดดังนี้

สรุปข่าว...ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ...รายละเอียดดังนี้

คู่มือระบบเรียกดูใบเสร็จประจำเดือน
สมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้ โปรดระวัง
สมาชิกโปรดทราบ
รายงานกิจการประจำเดือน

ทำเนียบเกษียณราชการสมาชิก
ประจำปี 2559

จรรยาบรรณ