ขณะนี้..ระบบข้อมูลสมาชิกออนไลน์สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทุกวัน ตลอด 24 ชม. แล้วครับ....
จัดทำโดย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด
114 ซ.สุขุมวิท 23 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ โทร. 02-259-1474, 0-2258-0227 โทรสาร. 0-2261-5703  e-mail : webmaster@swutcc.co.th
ประกาศสหกรณ์
 
-ประกาศ โครงการการให้เงินกู้แก่สมาชิก สสอค. คณะกรรมการสหกรณ์ฯ มีมติ กำหนด “โครงการการให้เงินกู้แก่สมาชิก สสอค.” ตามระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ 2 (เงินกู้เฉพาะกิจ) วงเงินกู้ไม่เกิน 1 แสนบาท. ส่งชำระหนี้เงินกู้ 84 เดือน และอายุผู้กู้ไม่เกิน 60 ปี ข้าราชการบำนาญและบำเหน็จรายเดือน ส่งชำระหนี้เงินกู้ไม่เกิน 60 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2559..รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ กำหนดเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก คณะกรรมการอำนวยการมีมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน และ ประจำ 24 เดือน ใหม่ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 - 3.00 ต่อปี...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ สหกรณ์ให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 สมาชิกที่ต้องการขอรับทุนการศึกษาบุตร เตรียมเอกสารที่ต้องแสดงหรือส่งสหกรณ์ให้พร้อม ในวันส่งเอกสารขอรับทุนการศึกษา ที่สำนักงานสหกรณ์ทุกแห่ง ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2559...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ สหกรณ์ให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 สมาชิกที่ต้องการขอรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2559 โปรดศึกษารายละเอียด และเตรียมเอกสารที่ต้องแสดง หรือส่งสหกรณ์ฯ ให้พร้อมในวันส่งเอกสารขอรับทุนการศึกษา ที่สำนักงานสหกรณ์ทุกแห่ง ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 1-29 มิถุนายน 2559...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ แต่งตั้งผู้ประสานงานสหกรณ์ ประจำหน่วยโรงพยาบาลชลประทาน จังหวัดนนทบุรี โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โดยความเห็นชอบจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลประทาน ให้แต่งตั้ง นางสาวอุบลวรรณ พึ่งธรรม ตำแหน่งบุคลากรชำนาญการ งานทรัพยากรมนุษย์ โรงพยาบาลชลประทาน เป็นผู้ประสานงานสหกรณ์ เพื่อประสานงานให้แก่สมาชิกที่หน่วยโรงพยาบาลชลประทาน...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ โครงการการให้เงินกู้แก่สมาชิก สสอ.มศว คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้กำหนด “โครงการการให้เงินกู้แก่สมาชิก สสอ.มศว” ตามระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ 2 เรียกชื่อย่อว่า "ส4" โดยเป็นสมาชิกสหกรณ์มาไม่น้อยกว่า 2 ปี และเป็นสมาชิก สสอ.มศว มาไม่น้อยกว่า 2 เดือน วงเงินกู้ไม่เกิน 100,000.00 บาท...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ เปลี่ยนแปลงจำนวนเงินให้กู้ตามระเบียบว่าด้วยเงินสามัญ คณะกรรมการดำเนินการมีมติให้แก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ เกี่ยวกับจำนวนเงินที่ให้สมาชิกกู้ยืม บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2559...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ เชิญชวนสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยสหกรณ์ฯ เป็นศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน สมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ของ สส.ชสอ. เพื่อเป็นอีกหนึ่งความมั่นคงของสมาชิกและครอบครัว...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ เปลี่ยนแปลงการให้เงินสวัสดิการแก่สมาชิก จำนวน 2 ระเบียบ คณะกรรมการฯ มีมติให้แก้ไขระเบียบจำนวน 2 ระเบียบ คือ ระเบียบว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษา พ.ศ. 2558 และระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เพื่อให้สวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2558 เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป มีสาระสำคัญ....รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ ให้บริการพิเศษแก่สมาชิกที่ใช้บริการเงินฝากกับสหกรณ์ กรณีสมาชิกมาติดต่อด้วยตนเอง สมาชิกไม่ต้องเขียนคำขอเปิดบัญชี หรือสหกรณ์จะพิมพ์ใบฝาก-ถอนให้ตามความประสงค์ของสมาชิก เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2558...รายละเอียดดังนี้

-ปรับปรุง ระเบียบว่าด้วยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 2558 ...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ แก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ คณะกรรมการสหกรณ์ฯ มีมติแก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ เรื่องเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้สามัญ ตามข้อ 13 ของระเบียบ...รายละเอียดดังนี้

   
เอกสารใหม่
รายงานประจำปี พ.ศ. 2559
แบบขอรับทุนการศึกษา (บุตร)
สัญชัย เตชะมนูญ  
ผู้จัดการสหกรณ์  
081-846-8468  

ยินดีน้อมรับทุกปัญหาร้องเรียน  
sunchaitacha@hotmail.com  สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำกัด
ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ "ดีเลิศ"
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์
ในการนำหลักธรรมาภิบาล
ไปใช้งานในการบริหารจัดการสหกรณ์

ข่าวและกิจกรรมสัมมนา
 
ประกาศ โครงการการให้เงินกู้แก่สมาชิก สสอค. คณะกรรมการสหกรณ์ฯ มีมติ กำหนด “โครงการการให้เงินกู้แก่สมาชิก สสอค.” ตามระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ 2 (เงินกู้เฉพาะกิจ) วงเงินกู้ไม่เกิน 1 แสนบาท. ส่งชำระหนี้เงินกู้ 84 เดือน และอายุผู้กู้ไม่เกิน 60 ปี ข้าราชการบำนาญและบำเหน็จรายเดือน ส่งชำระหนี้เงินกู้ไม่เกิน 60 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม ถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2559..รายละเอียดดังนี้

สรุปข่าว...ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ สหกรณ์ให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 สมาชิกที่ต้องการขอรับทุนการศึกษาบุตร เตรียมเอกสารที่ต้องแสดงหรือส่งสหกรณ์ให้พร้อม ในวันส่งเอกสารขอรับทุนการศึกษา ที่สำนักงานสหกรณ์ทุกแห่ง ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2559...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ ให้สมาชิกรับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 มีสมาชิกขอรับทุนการศึกษา รวมทั้งสิ้น จำนวน 619 ทุน ขอให้สมาชิกติดต่อขอรับทุนการศึกษาได้ที่สำนักงานสหกรณ์ได้ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป และหากพาบุตรที่ได้รับทุนการศึกษาไปด้วย จักขอบคุณมาก เพื่อสหกรณ์จะได้บันทึกภาพและสัมภาษณ์ เพื่อลงข่าวสหกรณ์ต่อไป...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ กำหนดเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เป็นอัตราร้อยละ 1.75 - 2.75 ต่อปี มีผลตั้งแต่ วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป...รายละเอียดดังนี้

ภาพบรรยากาศทำบุญงานครบรอบ 48 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำกัด เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 ที่สำนักงานสหกรณ์ มศว ประสานมิตร ...รายละเอียดดังนี้

สรุปข่าว...ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ...รายละเอียดดังนี้

 
คู่มือระบบเรียกดูใบเสร็จประจำเดือน
สมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้ โปรดระวัง
สมาชิกโปรดทราบ
รายงานกิจการประจำเดือน

ทำเนียบเกษียณราชการสมาชิก
ประจำปี 2558

จรรยาบรรณ