ขณะนี้..ระบบข้อมูลสมาชิกออนไลน์สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทุกวัน ตลอด 24 ชม. แล้วครับ....
จัดทำโดย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด
114 ซ.สุขุมวิท 23 ถ.สุขุมวิท กรุงเทพฯ โทร. 02-259-1474, 0-2258-0227 โทรสาร. 0-2261-5703  e-mail : webmaster@swutcc.co.th
ประกาศสหกรณ์
 
-ประกาศ ผลการสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2560 ตามที่ได้กำหนดให้มีการลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด ประจำปี 2560 แทนกรรมการที่จะหมดวาระในปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ผลการลงคะแนนสรรหามีผู้ได้รับการสรรหา...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ งดรับเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ 2 สหกรณ์งดเปิดบัญชีใหม่ประเภทออมทรัพย์พิเศษ 2 สำหรับบัญชีที่เปิดไว้แล้วให้คงสถานะจนกว่าจะครบกำหนดฝาก 12 เดือน (1 ปี) ระหว่างรอครบกำหนดฝาก สหกรณ์งดรับเงินฝากเพิ่มเติม และเมื่อครบกำหนดฝากแล้ว สมาชิกจะต้องปิดบัญชีดังกล่าว...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ กำหนดเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์พิเศษ, เงินฝากประจำ 12, 24 เดือน และเงินฝากสินทรัพย์ทวี สหกรณ์ฯ ได้กำหนดเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างร้อยละ 1.75 - 3.75 บาทต่อปี...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ ให้รวมเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ในเงินบำนาญ เนื่องด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ผู้รับเงินบำนาญ จะได้รับตลอดไปจนถึงเสียชีวิต คณะกรรมการฯ จึงมีมติ ให้นำเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) ไปรวมในเงินบำนาญรายเดือนของสมาชิก...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2560 แทนกรรมการที่จะหมดวาระในปี 2559 จำนวน 8 คน มีผู้สมัครตามหน่วยต่างๆ และได้กำหนดหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ ให้สมาชิกเปลี่ยนที่ใช้สิทธิ ลงคะแนนสรรหาฯ ให้สมาชิกที่ประสงค์จะเปลี่ยนสถานที่ที่ใช้สิทธิลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการประจำปี 2560 แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือส่งที่สำนักงานสหกรณ์ หรือผู้ประสานงานสหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 18 พ.ย. 59 เวลา 15.30 น. นี้เท่านั้น...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ โครงการการให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อชำระหนี้นอกระบบสหกรณ์ (น2) คณะกรรมการฯ มีมติให้กำหนด “โครงการการให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อชำระหนี้นอกระบบสหกรณ์” ตามระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ 2 (เงินกู้เฉพาะกิจ) วงเงินกู้ไม่เกิน 200,000.00 บาท กำหนดส่งไม่เกิน 84 เดือน เริ่มโครงการตั้งแต่ 25 ตุลาคม 2559 - 12 ธันวาคม 2559...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา ประจำปี 2559 คณะกรรมการสรรหา ฯ โดยมติที่ประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 3 ตุลาคม 2559 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหา ประจำปี 2559 ประจำหน่วยต่าง ๆ...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ แต่งตั้งผู้ประสานงานสหกรณ์ ประจำหน่วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน คณะกรรมการฯ มีมติ แต่งตั้ง นายรุ่งโรจน์ ภักดีบำรุง เป็นผู้ประสานงานสหกรณ์ เพื่อประสานงานให้แก่สมาชิกที่ ให้ได้รับความสะดวกในการติดต่องานกับสหกรณ์ฯ...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ แต่งตั้งผู้ประสานงานสหกรณ์ ประจำหน่วยโรงพยาบาลชลประทาน จ.นนทบุรี คณะกรรมการฯ มีมติ แต่งตั้ง นางสาวอุบลวรรณ พึ่งธรรม เป็นผู้ประสานงานสหกรณ์ เพื่อประสานงานให้แก่สมาชิกที่ ให้ได้รับความสะดวกในการติดต่องานกับสหกรณ์ฯ...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ การสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2560 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ประจำปี 2559 ให้ดำเนินการสรรหากรรมการดำเนินการประจำปี 2560 จำนวน 8 คน แทนกรรมการดำเนินการที่จะหมดวาระในปี 2559 นี้...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ เปลี่ยนแปลงจำนวนเงินให้กู้ตามระเบียบว่าด้วยเงินสามัญ คณะกรรมการดำเนินการมีมติให้แก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ เกี่ยวกับจำนวนเงินที่ให้สมาชิกกู้ยืม บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2559...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ เชิญชวนสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยสหกรณ์ฯ เป็นศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ. จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน สมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ ของ สส.ชสอ. เพื่อเป็นอีกหนึ่งความมั่นคงของสมาชิกและครอบครัว...รายละเอียดดังนี้

-ประกาศ เปลี่ยนแปลงการให้เงินสวัสดิการแก่สมาชิก จำนวน 2 ระเบียบ คณะกรรมการฯ มีมติให้แก้ไขระเบียบจำนวน 2 ระเบียบ คือ ระเบียบว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษา พ.ศ. 2558 และระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์เพื่อให้สวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2558 เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป มีสาระสำคัญ....รายละเอียดดังนี้

-ปรับปรุง ระเบียบว่าด้วยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 2558 ...รายละเอียดดังนี้

   
เอกสารใหม่
รายงานประจำปี พ.ศ. 2559
แบบขอรับทุนการศึกษา (บุตร)
สัญชัย เตชะมนูญ  
ผู้จัดการสหกรณ์  
081-846-8468  

ยินดีน้อมรับทุกปัญหาร้องเรียน  
sunchaitacha@hotmail.com  สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จำกัด
ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับ "ดีเลิศ"
จากกรมส่งเสริมสหกรณ์
ในการนำหลักธรรมาภิบาล
ไปใช้งานในการบริหารจัดการสหกรณ์

ข่าวและกิจกรรมสัมมนา
 
ประกาศ ผลการสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2560 ตามที่ได้กำหนดให้มีการลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด ประจำปี 2560 แทนกรรมการที่จะหมดวาระในปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ผลการลงคะแนนสรรหามีผู้ได้รับการสรรหา...รายละเอียดดังนี้

ผลการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2560 ทุกหน่วยเลือกตั้ง วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ทุกหน่วยเริ่มให้สมาชิกลงคะแนนสรรหา ยกเว้นหน่วยมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี และได้ปิดการรับบัตรลงคะแนนเวลา 13.30 น. โดยได้ ผลการนับคะแนนสรรหา...รายละเอียดดังนี้

สรุปข่าว...ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ...รายละเอียดดังนี้

รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 2 อัตรา ด่วน!!! สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกรุงเทพมหานคร ส่งใบสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 นี้...รายละเอียดดังนี้

ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน และผู้ที่มีจิตศรัทธา ร่วมทำความดี เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย โดยโรงพยาบาลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีความต้องการรับบริจาค อาทิ ผ้าอ้อม, เสื้อผ้าเด็ก-ผู้ใหญ่, ของเล่น และเวชภัณฑ์ เป็นต้น...รายละเอียดดังนี้

ประกาศ งดรับเงินฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ 2 สหกรณ์งดเปิดบัญชีใหม่ประเภทออมทรัพย์พิเศษ 2 สำหรับบัญชีที่เปิดไว้แล้วให้คงสถานะจนกว่าจะครบกำหนดฝาก 12 เดือน (1 ปี) ระหว่างรอครบกำหนดฝาก สหกรณ์งดรับเงินฝากเพิ่มเติม และเมื่อครบกำหนดฝากแล้ว สมาชิกจะต้องปิดบัญชีดังกล่าว...รายละเอียดดังนี้

คู่มือระบบเรียกดูใบเสร็จประจำเดือน
สมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้ โปรดระวัง
สมาชิกโปรดทราบ
รายงานกิจการประจำเดือน

ทำเนียบเกษียณราชการสมาชิก
ประจำปี 2559

จรรยาบรรณ